ORDIN Nr. 1813/C din 27 iunie 2008

Posted by in Legislatie on 01/10/2014 0 comments

ORDIN   Nr. 1813/C din 27 iunie 2008

pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România

EMITENT:     MINISTERUL JUSTIŢIEI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 509 din 7 iulie 2008

 

Având în vedere dispoziţiile art. 8.1 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare,

văzând dispoziţiile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare,

 

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul justiţiei emite următorul ordin:

 

ART. 1

Se aprobă Regulamentul privind recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Direcţia pentru servicii juridice conexe va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

ART. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justiţiei,

Cătălin Marian Predoiu

Bucureşti, 27 iunie 2008.

Nr. 1.813/C.

 


 

ANEXA 1

 

REGULAMENT

privind recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România

 

CAP. 1

Dispoziţii generale

 

ART. 1

Cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European poate practica profesia de consilier juridic în România, în condiţiile stabilite în art. 2, 3 şi 8.1 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare.

ART. 2

Aprobarea cererii de acces în profesia de consilier juridic se realizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul art. 8^1 din Legea nr. 514/2003, cu completările ulterioare, prin parcurgerea a două etape: etapa de informare şi etapa de evaluare.

 

CAP. 2

Etapa de informare

 

ART. 3

Pentru a putea solicita accesul la profesia de consilier juridic şi pentru a practica această profesie pe teritoriul României, solicitantul trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea nr. 514/2003, cu completările ulterioare, respectiv să fie cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, să aibă exerciţiul drepturilor civile şi politice, să fie licenţiat al unei facultăţi de drept, să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei şi să nu se afle în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege.

ART. 4

(1) Cererea-tip adresată ministrului justiţiei de către solicitant se transmite Direcţiei pentru servicii juridice conexe, denumită în continuare direcţia de specialitate.

(2) Cererea, însoţită de actele doveditoare a îndeplinirii condiţiilor legale în vederea practicării profesiei de consilier juridic în România, se depune la Registratura Ministerului Justiţiei, personal sau prin poştă.

ART. 5

Modelul cererii-tip, lista documentelor care trebuie să însoţească cererea, precum şi modul de organizare a examenului, tematica şi bibliografia pentru susţinerea examenului se afişează la sediul Ministerului Justiţiei şi se publică pe pagina de internet a instituţiei. Data şi locul organizării examenului se afişează la sediul Ministerului Justiţiei şi se publică pe pagina de internet a instituţiei cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru examen.

 

CAP. 3

Etapa de evaluare

 

ART. 6

(1) La propunerea direcţiei de specialitate, ministrul justiţiei numeşte, prin ordin:

 1. a) comisia pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic;
 2. b) comisia pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva rezultatelor verificării îndeplinirii condiţiilor pentru recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic;
 3. c) comisia pentru verificarea lucrărilor scrise;
 4. d) comisia pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva notării lucrărilor scrise.

(2) Din comisiile prevăzute la alin. (1) fac parte judecători, procurori detaşaţi în Ministerul Justiţiei, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din Ministerul Justiţiei, precum şi alţi specialişti.

ART. 7

(1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor legale în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic se realizează de comisia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de către solicitant. În cererea de solicitare a accesului la profesia de consilier juridic (cerere-tip) solicitantul va preciza opţiunea pentru efectuarea unui stagiu de 3 ani în domeniul dreptului românesc sau pentru susţinerea unui examen de verificare a cunoştinţelor profesionale. Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

 1. fotografie tip paşaport;
 2. curriculum vitae – original semnat;
 3. paşaport – copie xerox;
 4. documentele eliberate de autorităţile competente din statul al cărui cetăţean este solicitantul, prin care să facă dovada că nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege, în copie legalizată în statul respectiv şi cu traducerea legalizată a acestor documente potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. documentul eliberat de autoritatea competentă din statul al cărui cetăţean este solicitantul, prin care se atestă că acesta este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de consilier juridic, în copie legalizată în statul respectiv şi cu traducerea legalizată a acestor documente potrivit Legii nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. documentul legalizat al organismului profesional sau al autorităţii publice din statul al cărui cetăţean este solicitantul, din care să rezulte că solicitantul are calificarea de consilier juridic în statul membru de origine sau de provenienţă, cu traducerea legalizată a acestuia potrivit Legii nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. copia legalizată a diplomei emise de o universitate, prin care se certifică încheierea de către titular a unui ciclu de studii superioare de drept cu durata minimă de 3 ani, însoţită de dovada recunoaşterii acesteia în condiţiile legii, precum şi traducerea legalizată a acesteia potrivit Legii nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. dovada existenţei unei oferte, cereri, declaraţii de intenţie etc. privind desfăşurarea activităţii de consilier juridic în România, în condiţiile Legii nr. 514/2003, cu completările ulterioare;
 9. pentru solicitanţii care optează pentru susţinerea examenului de verificare a cunoştinţelor profesionale, dovada achitării taxei de înscriere la examen.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pct. 4, 5, 6 şi 7 vor purta apostila autorităţii competente din statul care le-a emis, cu excepţia statelor cu care România are convenţii bilaterale cu privire la scutirea de această procedură.

(3) Cuantumul taxei de înscriere la examen şi condiţiile de plată se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.

ART. 8

În cazul în care documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 4 nu sunt eliberate de autorităţile competente ale statului membru de origine sau de provenienţă, acestea se înlocuiesc cu o declaraţie sub jurământ ori, în statele membre în care nu există un astfel de jurământ, de o declaraţie solemnă făcută de persoana în cauză în faţa unei autorităţi judiciare sau administrative competente ori, după caz, în faţa unui notar sau a unui organism profesional calificat al statului membru de origine ori de provenienţă, care eliberează un certificat ce atestă respectivul jurământ sau respectiva declaraţie solemnă.

ART. 9

(1) Rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor legale în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic se afişează la sediul Ministerului Justiţiei şi se publică pe site-ul instituţiei.

(2) Solicitanţii nemulţumiţi de rezultate pot face contestaţie în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor. Contestaţiile se soluţionează în maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere de către comisia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. b), iar rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul Ministerului Justiţiei şi se publică de îndată pe site-ul instituţiei.

 

CAP. 4

Efectuarea stagiului

 

ART. 10

În cazul în care solicitantul optează în cererea-tip prevăzută la art. 4 alin. (1) pentru efectuarea stagiului, cererea va fi însoţită şi de acordul scris atât al consilierului juridic, angajat sau numit în condiţiile Legii nr. 514/2003, cu completările ulterioare, care acceptă atribuţiile de îndrumător al stagiului de 3 ani al solicitantului, cât şi al angajatorului sau autorităţii la care acesta funcţionează.

ART. 11

Condiţiile colaborării dintre solicitant şi îndrumător vor face obiectul unei convenţii de îndrumare între părţi. În timpul stagiului solicitantul are toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de legea română, inclusiv dreptul de a primi o remuneraţie corespunzătoare activităţii desfăşurate.

ART. 12

La sfârşitul efectuării stagiului, solicitantul va depune la direcţia de specialitate dovada îndeplinirii efective a stagiului, ce va consta într-un raport scris al îndrumătorului, avizat de angajator sau de autoritatea la care acesta funcţionează.

 

CAP. 5

Organizarea examenului de verificare a cunoştinţelor profesionale

 

ART. 13

(1) Examenul de verificare a cunoştinţelor profesionale se organizează de două ori pe an de către Ministerul Justiţiei şi constă într-o evaluare scrisă, sub forma unui test-grilă din următoarele domenii: drept civil, drept penal, drept procesual civil, drept procesual penal, drept administrativ, dreptul muncii şi drept comercial.

(2) Va fi exceptat de la verificarea cunoştinţelor profesionale domeniul pentru care solicitantul prezintă diploma de studii superioare.

ART. 14

(1) Comisia de verificare a lucrărilor scrise are obligaţia de a elabora, pe baza tematicii şi a bibliografiei, 3 variante de subiecte pentru fiecare materie, care vor fi puse în plicuri separate, sigilate şi semnate de către toţi membrii comisiei, dintre care în ziua examenului se va extrage câte un test din fiecare materie.

(2) Testele-grilă vor fi editate atât în limba română, cât şi în limba engleză sau franceză (la alegerea solicitantului).

(3) Plicurile cu subiectele de examen sunt alese şi desfăcute de către un candidat sau de către candidat, în cazul în care există numai unul, dintre plicurile cu variante de subiecte întocmite potrivit dispoziţiilor alin. (1), care va semna procesul-verbal încheiat în acest sens.

(4) Timpul alocat pentru elaborarea lucrărilor este de 3 ore, calculat din momentul comunicării subiectelor.

ART. 15

Nota de promovare a examenului este minimum 7,00.

ART. 16

Rezultatele obţinute la examen se afişează la sediul Ministerului Justiţiei şi se publică pe site-ul instituţiei în termen de maximum 10 zile de la susţinerea examenului.

ART. 17

Candidaţii nemulţumiţi de notele obţinute la examenul de verificare a cunoştinţelor profesionale pot face contestaţie în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor. Contestaţiile se soluţionează în maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere de către comisia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. d), iar rezultatele obţinute în urma soluţionării contestaţiilor se afişează la sediul Ministerului Justiţiei şi se publică de îndată pe site-ul instituţiei.

 

CAP. 6

Dispoziţii finale

 

ART. 18

Rezultatele examenului de verificare a cunoştinţelor profesionale se validează prin ordin al ministrului justiţiei.

ART. 19

Dreptul de a exercita profesia de consilier juridic definitiv în România se acordă candidatului declarat admis la examenul pentru verificarea cunoştinţelor profesionale sau solicitantului care a făcut dovada îndeplinirii stagiului, prin ordin al ministrului justiţiei.

ART. 20

Ordinul ministrului justiţiei privind acordarea dreptului de a exercita profesia de consilier juridic în România se poate emite individual sau pentru mai multe persoane, în raport cu volumul cererilor primite.

ART. 21

Ordinul ministrului justiţiei se comunică candidatului sau solicitantului, după caz, în termen de 15 zile de la emitere şi produce efecte de la data comunicării.

ART. 22

Ordinul ministrului justiţiei poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 23

Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei ţine evidenţa cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European cărora li s-a conferit dreptul de a exercita profesia de consilier juridic în România, întocmeşte şi actualizează periodic listele, în funcţie de acordarea dreptului de a exercita această profesie unor noi persoane.